Thông báo về việc quy định mức phí gửi xe tại các điểm trông, giữ xe sinh viên khu A,B.

18/10/2016

Thông báo về việc quy định mức phí gửi xe tại các điểm trông, giữ xe sinh viên khu A,B.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

V/v Quy định mức phí gửi xe tại các điểm trông, giữ xe sinh viên

   Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc chấn chỉnh các hoạt động thu phí tại các điểm trông giữ xe đạp, xe máy của Nhà trường, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo mức phí gửi xe, cụ thể như sau:
1. Điểm trông giữ xe Giảng đường khu A, B:
 - Xe đạp: 1.000đ/ 1 lượt
- Xe máy: 2.000đ/ 1 lượt
2. Nhà xe sinh viên nội trú KTX Khu A, B:
+ Vé xe tháng
 - Xe đạp: 60.000đ/1 tháng
 - Xe máy: 100.000đ/ 1 tháng
+ Vé xe ngày:
-  Xe đạp: 1.000đ/ 1 lượt
- Xe máy: 2.000đ/ 1 lượt
+ Vé xe đêm ( từ 18h00 đến 6h00 sáng hôm sau)
- Xe đạp: 2.000đ/ 1 lượt
 - Xe máy: 3.000đ/ 1 lượt
3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 20/10/2016
  Thời gian bán vé tháng từ ngày 28 tháng trước đến ngày 04 tháng sau. Trong quá trình phục vụ của nhà xe, nếu sinh viên phát hiện có bất hợp lý về giá cả, thái độ phục vụ...cần thông tin phản ánh kịp thời với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Địa chỉ: Phòng A1.14, ĐT 04.3752.0006
Email: hotrosinhvien@humg.edu.vn

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                 GIÁM ĐỐC
- BGH(b/c);                                                                                                                                                                                 ( Đã ký)
- Các nhà xe khu A, B (t/h)                                                  
- Website;                                                                                                                                                                             TS. ĐỖ ANH SƠN
- Lưu: TTHTSV

  • Trực Ban (24/24)

    Ký túc xá D1: 024.32191092
    Ký túc xá D2: 024.37520785
    Ký túc xá D3: 024.37420249