Thông báo gửi các Khoa quản lý sinh viên

13/03/2017

                                 Kính gửi:

-         Các Khoa quản lý sinh viên;

-         Ban chương trình tiên tiến;

-         Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm sinh viên.

Với mục đích hỗ trợ sinh viên sau khi tốt nghiệp nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp; xây dựng kênh thông tin giữa Nhà trường với sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nhà trường yêu cầu các Khoa quản lý sinh viên, Ban chương trình tiên tiến triển khai một số nội dung sau:

1. Lập danh sách sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy sắp tốt nghiệp năm 2015 theo lớp (biểu mẫu đính kèm);

2. Gửi danh sách gồm 01 bản in có xác nhận của Khoa và file Excel tương ứng về Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm sinh viên trước ngày 27/03/2015 (File excel phông chữ Time New Roman gửi vào email: Huongnghiep@humg.edu.vn).

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai tới các lớp sinh viên.

Trân trọng !

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Bùi Xuân Nam

 

  • Trực Ban (24/24)

    Ký túc xá D1: 024.32191092
    Ký túc xá D2: 024.37520785
    Ký túc xá D3: 024.37420249