NỘI QUY, QUY CHẾ

23/01/2019

QUY CHẾ

Công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục

 thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

(Ban hành kèm theo Thông tư số  27 /2011/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 06   

 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên (HSSV) nội trú; nội dung công tác HSSV nội trú; hệ thống tổ chức, quản lý.

2. Quy chế này áp dụng đối với học sinh, sinh viên ở trong khu nội trú (sau đây gọi chung là HSSV nội trú) của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là nhà trường); các tổ chức và cá nhân có liên quan.

3. Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thực hiện các quy định về nội trú theo Quy chế trường phổ thông dân tộc nội trú.

Điều 2. Yêu cầu của công tác HSSV nội trú

1. Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với công an, chính quyền địa phương và gia đình HSSV kịp thời giải quyết các vụ việc có liên quan đến HSSV và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, văn hoá trong khu nội trú.

3. Khu nội trú hoặc ký túc xá (sau đây gọi chung là khu nội trú) phải có các điều kiện, tiện nghi tối thiểu bảo đảm nhu cầu ở, học tập, sinh hoạt của HSSV nội trú; thiết bị phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Điều 3. Khu nội trú

1. Khu nội trú là nơi để HSSV tạm trú trong thời gian học tại trường, do nhà trường tổ chức quản lý.

2. Khu nội trú phải có biển tên được đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên  gọi và địa chỉ đầy đủ bằng tiếng Việt.

3. Khu nội trú phải có nội quy đặt ở nơi dễ quan sát; có phòng trực, văn phòng làm việc của Ban quản lý khu nội trú; có các phương tiện để phục vụ thông tin, phát thanh tuyên truyền cho HSSV trong khu nội trú.

4. Nhà, phòng ở, phòng sinh hoạt chung phải có biển tên nhà, số phòng, biển tên các phòng sinh hoạt chung.

5. Không được tổ chức hoạt động mê tín, dị đoan và các sinh hoạt tôn giáo dưới bất cứ hình thức nào trong khu nội trú.

6. Có khu trông, giữ các phương tiện giao thông của HSSV, bảo đảm an toàn, thuận tiện.

7. Có các loại hình dịch vụ và các điều kiện đảm bảo sinh hoạt của HSSV nội trú.

Điều 4.  Đối tượng ưu tiên tiếp nhận ở nội trú

Khi tiếp nhận HSSV vào ở nội trú, trong trường hợp số người có nguyện vọng vào ở nội trú lớn hơn khả năng tiếp nhận của khu nội trú thì thứ tự ưu tiên  theo đối tượng HSSV như sau:

1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật.

2. Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công.

3. HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

5. Con mồ côi cả cha và mẹ.

6. HSSV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

7. HSSV nữ.

8. HSSV tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ

Điều 5. Quyền của học sinh, sinh viên nội trú

1. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được ở và sử dụng các trang thiết bị trong khu nội trú theo hợp đồng nội trú đã ký với nhà trường (hoặc Trưởng ban quản lý khu nội trú) để phục vụ học tập và sinh hoạt.

2. Được tham gia các hoạt động phục vụ đời sống văn hoá, tinh thần do nhà trường tổ chức trong khu nội trú.

3. Được đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong khu nội trú.

4. Được kiến nghị với Trưởng ban quản lý khu nội trú và nhà trường các giải pháp để góp phần xây dựng khu nội trú văn minh, sạch đẹp, an toàn; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên trưởng ban quản lý khu nội trú của nhà trường giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của HSSV trong khu nội trú.

Điều 6. Nghĩa vụ của học sinh, sinh viên nội trú

1. Thực hiện đăng ký tạm trú theo đúng quy định của Luật Cư trú hiện hành. Nếu vắng mặt tại khu nội trú quá 1 ngày phải báo với Ban quản lý khu nội trú.

2. Chấp hành các quy định của khu nội trú về việc tiếp khách trong phòng ở, giờ tự học, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, không gây ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của HSSV khác trong phòng ở và khu nội trú. Đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong khu nội trú.

3. Tiết kiệm điện, nước, phòng chống cháy nổ, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản chung trong khu nội trú.

4. Nộp đủ và đúng hạn phí nội trú theo quy định trong hợp đồng.

5. Nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản của khu nội trú phải bồi thường theo quy định của Ban quản lý khu nội trú.

6. Phản ánh kịp thời các vụ việc xảy ra trong khu nội trú liên quan đến HSSV vi phạm nội quy, quy chế và các đề xuất, kiến nghị chính đáng với Ban quản lý khu nội trú.

7. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các hoạt động khác do nhà trường hoặc Ban quản lý khu nội trú tổ chức; tích cực tham gia xây dựng khu nội trú văn minh, sạch đẹp, an toàn.

Điều 7. Các hành vi HSSV nội trú không được làm

1. Cải tạo phòng, thay đổi hoặc tự ý di chuyển trang thiết bị trong phòng ở; gây mất trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường; viết vẽ, che chắn làm mất mỹ quan trong phòng ở và khu sinh hoạt chung của khu nội trú.

2. Chuyển nhượng hoặc cho thuê lại hợp đồng ở nội trú đã ký với nhà trường hoặc Ban quản lý khu nội trú.

3. Tự ý đưa người lạ vào phòng ở của khu nội trú khi chưa được phép của Ban quản lý khu nội trú.

4. Sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, phát tán các loại vũ khí, chất gây cháy, gây nổ, hóa chất độc hại, ma túy và các chế phẩm của ma túy, các tài liệu, ấn phẩm, phim ảnh, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức hoặc tham gia đánh bạc, mại dâm dưới mọi hình thức.

5. Truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo và các hành vi bị cấm khác trong khu nội trú.

Chương III

NỘI DUNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ

Điều 8. Tiếp nhận HSSV vào ở nội trú

Căn cứ đơn xin ở nội trú của HSSV viết theo mẫu của nhà trường; đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điều 4 có xác nhận hợp lệ kèm theo và điều kiện của khu nội trú, nhà trường xem xét, ký hợp đồng sắp xếp chỗ ở nội trú với HSSV.

Điều 9. Công tác quản lý HSSV nội trú

1. Phổ biến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội quy của nhà trường về công tác HSSV nội trú.

2. Làm thủ tục đăng ký tạm trú cho HSSV ở nội trú với công an xã, (phường, thị trấn) hoặc hướng dẫn HSSV làm thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Lập sơ đồ các phòng ở và lập sổ theo dõi HSSV nội trú theo mẫu quy định ( tại Phụ lục số II của Quy chế này), cập nhật đầy đủ, kịp thời việc thay đổi chỗ ở của HSSV nội trú.

4. Phân công cán bộ trực trong khu nội trú 24/24 giờ trong ngày để giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của HSSV trong khu nội trú và xử lý các vi phạm.

5. Tổ chức các hoạt động tự quản của HSSV để phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm với bản thân và tôn trọng tập thể của HSSV nội trú.

6. Hàng quý tổ chức đối thoại giữa Ban giám hiệu nhà trường hoặc Ban quản lý khu nội trú với đại diện HSSV nội trú để kịp thời phát hiện, giải quyết nguyện vọng chính đáng của HSSV nội trú.

7. Xây dựng tiêu chí thi đua giữa các nhà, các phòng trong khu nội trú về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan trong phòng ở của khu nội trú.

Điều 10. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội trong khu nội trú

1. Có kế hoạch định kỳ kiểm tra, kịp thời nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các công trình hạ tầng cơ sở, công trình phục vụ sinh hoạt của HSSV và các thiết bị khác trong khu nội trú.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý và đội tự quản trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong khu nội trú.

3. Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các hoạt động tự quản của HSSV trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong khu nội trú.

4. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn HSSV bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.

5. Định kỳ phun thuốc đề phòng dịch bệnh trong khu nội trú. Khi phát hiện dấu hiệu dịch bệnh phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời.

6. Có cán bộ y tế thường trực để thực hiện sơ cấp cứu ban đầu kịp thời cho HSSV nội trú.

Điều 11. Các hoạt động hỗ trợ cho HSSV nội trú

1. Tổ chức các dịch vụ trông giữ xe, điện thoại công cộng, Internet, khu vui chơi, giải trí, thể thao trong khu nội trú phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu chính đáng của HSSV để tạo sân chơi lành mạnh, góp phần giáo dục toàn diện cho HSSV nội trú.

2. Tổ chức các phòng tự học, đọc sách, báo, xem ti vi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ phục vụ HSSV nội trú.

3. Tổ chức nhà ăn, trung tâm dịch vụ, căng tin phục vụ cho HSSV nội trú thuận tiện, phù hợp với điều kiện kinh tế của HSSV, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Tổ chức các hoạt động tư vấn về tâm lý, sức khoẻ, kỹ năng sống, học tập, hướng nghiệp và việc làm cho HSSV trong khu vực nội trú.

5. Tùy điều kiện từng trường có thể tổ chức các khu vực hoặc phòng tự nấu ăn chung cho HSSV trong khu nội trú.

6. Xây dựng quy định cụ thể về các hoạt động dịch vụ để phục vụ HSSV trong khu nội trú.

Điều 12. Công tác phối hợp

1. Chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn khu nội trú, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan xảy ra trong khu nội trú.

2. Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (nếu có) và các tổ chức đoàn thể khác trong trường để tổ chức các hoạt động rèn luyện cho HSSV nội trú, thực hiện nếp sống văn minh trong khu nội trú.

 

Chương IV

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

Điều 13. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV nội trú

Hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV nội trú của trường gồm có Hiệu trưởng, phòng (ban) công tác HSSV, Ban (bộ phận) quản lý khu nội trú, cán bộ làm công tác quản lý khu nội trú.

Căn cứ điều kiện của địa phương, nhà trường, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục phổ thông quy định hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV nội trú phù hợp, bảo đảm thực hiện các nội dung công tác HSSV nội trú theo quy định tại Quy chế này.

Điều 14. Trách nhiệm của Hiệu trưởng (giám đốc) cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp

1. Căn cứ quy định của Quy chế này, ban hành nội quy, quy định cụ thể công tác HSSV nội trú phù hợp với điều kiện cụ thể của trường và tổ chức thực hiện công tác HSSV nội trú theo quy định tại Chương III của Quy chế này.

2. Phê duyệt kế hoạch hoạt động công tác quản lý HSSV nội trú hàng năm của trường; kế hoạch xây dựng, tu bổ, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, nhà ăn, các công trình hạ tầng của khu nội trú.

3. Xét duyệt danh sách HSSV thuộc diện được miễn hoặc giảm phí nội trú (nếu có), hỗ trợ HSSV khuyết tật, HSSV có điều kiện kinh tế khó khăn.

4. Bảo đảm các điều kiện phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong công tác HSSV nội trú.

5. Quy định hoạt động của các khu nội trú do tổ chức, cá nhân xây dựng trong khuôn viên của nhà trường thực hiện theo quy định tại Chương III của Quy chế này.

Điều 15. Trách nhiệm của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

1. Căn cứ quy định của Quy chế này, ban hành nội quy, quy định cụ thể công tác HSSV nội trú trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn phù hợp với điều kiện cụ thể và từng bậc học.

2. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác HSSV nội trú của các nhà trường trực thuộc trên địa bàn theo quy định tại Chương III của Quy chế này.

Điều 16. Trách nhiệm của Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

1. Tổ chức, triển khai thực hiện công tác HSSV nội trú theo đúng quy định của Quy chế này và quy định cụ thể của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác quản lý HSSV nội trú hàng năm của đơn vị; xét duyệt danh sách HSSV khuyết tật, HSSV có điều kiện kinh tế khó khăn được miễn, giảm phí nội trú.

Điều 17. Trách nhiệm của phòng (ban) công tác HSSV

1. Phòng (ban) công tác HSSV thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quy chế HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

2. Phối hợp với Ban quản lý khu nội trú trong công tác quản lý, giáo dục toàn diện cho HSSV trong khu nội trú.

3. Phối hợp với Ban quản lý khu nội trú giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra có liên quan và công tác khen thưởng, kỷ luật HSSV nội trú.

Điều 18. Ban (bộ phận) quản lý khu nội trú

Hiệu trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban (bộ phận) quản lý khu nội trú để thực hiện các nội dung công tác HSSV nội trú theo quy định tại Chương III của Quy chế này.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Chế độ báo cáo

1. Các nhà trường kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan những vụ việc nghiêm trọng xảy ra liên quan đến HSSV nội trú.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tình hình về công tác HSSV nội trú của các nhà trường trực thuộc, các nhà trường thuộc UBND tỉnh, thành phố quản lý và các nhà trường ngoài công lập trên địa bàn báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo mẫu quy định (tại Phụ lục số I) trước 30 tháng 7 hàng năm.

3. Các nhà trường trực thuộc các bộ, ngành khác báo cáo cơ quan chủ quản theo mẫu quy định (tại Phụ lục số I), cơ quản chủ quản tổng hợp tình hình gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 30 tháng 7 hàng năm.

4. Các nhà trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào, kết thúc năm học báo cáo tình hình công tác HSSV nội trú gửi trực tiếp về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo mẫu quy định (tại Phụ lục số I) trước 30 tháng 7 hàng năm.

Điều 20. Kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật

1. Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan có liên quan và các nhà trường theo thẩm quyền tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác HSSV nội trú.

2. HSSV nội trú vi phạm các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 6 và Điều 7 của Quy chế này, tùy theo mức độ sẽ bị nhà trường xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách nếu vi phạm lần 1, cảnh cáo nếu vi phạm lần thứ 2 trở lên hoặc bị xem xét, chấm dứt hợp đồng ở khu nội trú. Những vi phạm khác xử lý kỷ luật theo quy định của Quy chế HSSV các trường trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đối với HSSV chính quy, Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học và Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

3. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác HSSV nội trú được xem xét khen thưởng theo quy định.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã kí)

Trần Quang Quý

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NỘI QUY KÝ TÚC XÁ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

 

ĐIỀU I: Chỉ có lãnh đạo Nhà trường, các đoàn công tác của Trường, cán bộ trực quản lý Ký túc xá (KTX) và sinh viên có Thẻ ký túc xá mới được ra vào KTX.

ĐIỀU II: Sinh viên ở KTX phải thực hiện đúng hợp đồng đã ký với Ban quản lý KTX; nộp đủ và đúng hạn lệ phí phòng ở; không được tự ý sửa chữa, cải tạo hoặc di chuyển trang thiết bị vật tư của KTX khỏi vị trí đã bố trí. Sinh viên phải chịu trách nhiệm đền bù về những hư hỏng, mất mát do mình gây ra đối với các trang thiết bị của KTX đồng thời phải tự bảo quản tư trang và đồ đạc của mình.

ĐIỀU III: Sinh viên ở KTX có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung trong phòng và cả khu KTX. Sinh viên chỉ được đem vào phòng những đồ dùng cá nhân thiết yếu theo mùa. Quần áo, tư trang, chăn, màn, đồ dùng cá nhân, phải gọn nhẹ và được sắp xếp ngăn nắp, đúng nơi quy định trong phòng. Sinh viên chỉ được tắm giặt, phơi quần áo, chăn, chiếu, màn đúng nơi quy định.

ĐIỀU IV: Nghiêm cấm sinh viên chế tạo hoặc tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, pháo nổ, chất nổ, chất gây cháy, hoá chất độc hại. Cấm uống rượu, gây gổ đánh nhau, tụ tập và gây rối trật tự an ninh dưới bất kỳ hình thức nào; nghiêm cấm các hành vi phá hoại hoặc ăn cắp tài sản của công, ăn cắp tài sản công dân, trấn lột. Sinh viên phải giữ gìn trật tự an ninh, thực hiện nghiêm túc Nghị định 87/CP của Thủ tướng Chính phủ.

ĐIỀU V: Sinh viên ở KTX phải đảm bảo giờ giấc tự học ở nhà, cụ thể như sau:

Ø   Buổi sáng: từ 7h00 đến 11h00 .

Ø   Buổi chiều: từ  13h00 đến 17h00.

Ø   Buổi tối: từ 19h00 đến 23h00.

ĐIỀU VI: Sinh viên ở KTX không được nấu ăn trong phòng ở; thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng điện, nước và phòng chống cháy nổ của Nhà trường; nghiêm cấm sinh viên đánh bài dưới mọi hình thức; nghiêm cấm các tệ nạn mại dâm, ma túy; không được đàn hát trong giờ tự học và đêm khuya.

ĐIỀU VII: Khách đến thăm sinh viên ở KTX phải xuất trình giấy tờ với cán bộ KTX và không được ở lại KTX sau 22h00. Nghiêm cấm sinh viên trèo rào ra, vào KTX sau giờ KTX đóng cổng (23h00); không cho phép sinh viên đưa xe đạp, xe máy vào phòng ở.

ĐIỀU VIII: Nghiêm cấm sinh viên tự ý đấu, nối mạng internet; việc sử dụng internet phải đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Bộ Thông tin & Truyền thông và nhất thiết sinh viên phải đăng ký với Ban quản lý KTX để được hướng dẫn.

ĐIỀU IX: Việc lên, xuống bằng thang máy phải đúng theo “Hướng dẫn sử dụng thang máy”, đảm bảo tuyệt đối an toàn; không chen lấn, xô đẩy hoặc đùa nghịch; không mang vác vật dụng cồng kềnh, vật liệu xây dựng, vật liệu dễ cháy nổ vào thang máy. Khi thang máy xảy ra sự cố, cần bình tĩnh, không được cậy cửa mà sử dụng điện thoại để báo hiệu và liên lạc với cán bộ trực ban KTX để được trợ giúp.

ĐIỀU X: Hàng tháng, quý phải tổ chức họp phòng và gửi báo cáo về Ban quản lý KTX; sinh viên ở KTX có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý KTX giữ gìn an ninh trật tự, chính trị xã hội thông qua hòm thư an ninh hoặc phản ánh trực tiếp với Ban quản lý KTX.

ĐIỀU XI: Sinh viên ở KTX phải chấp hành nghiêm túc Nội quy KTX. Những sinh viên vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế công tác sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất .

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NỘI QUY PHÒNG Ở

 

Sinh viên ở KTX ngoài việc như chấp hành Nội quy KTX do Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định, còn phải tuân thủ Nội quy phòng ở của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên như sau:

ĐIỀU 1:

Khi có hợp đồng đóng lệ phí KTX, sinh viên phải ở đúng họ tên, lớp, khóa và đúng phòng đã được bố trí; không được tự ý chuyển chỗ ở hoặc chuyển nhượng hợp đồng nội trú khi chưa được sự đồng ý của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Khi sinh viên chuyển ra ngoại trú ở phải báo cáo với cán bộ quản lý KTX.

ĐIỀU 2:

- Không đưa xe đạp vào phòng ở; không được đun nấu trong phòng và dùng các loại vật dụng tự chế dùng cho việc đun nấu;

- Sử dụng điện, nước đúng, hiệu quả, không để nước chảy tràn lan gây lẵng phí, ảnh hưởng đến nước sinh hoạt của phòng khác;

- Khi bị chập, cháy điện, tắc cống phải báo ngay với cán bộ trực KTX và tự chịu phí khắc phục, sửa chữa; không được tự ý gọi thợ vào sửa chữa trong phòng ở của mình;

- Có trách nhiệm bảo quản tài sản  và các trang bị trong phòng ở;

Đóng đủ tiền điện, nước hàng tháng.

ĐIỀU 3:

- Không uống rượu bia trong phòng ở, không gây ồn ào mất trật tự; mọi tư trang trong phòng được sắp xếp gọn gàng; thường xuyên dọn vệ sinh phòng và khu vực công trình phụ sạch sẽ, đổ rác đúng nơi quy định;

- Không tự ý đưa người ngoài vào phòng ở; khi có người nhà, bạn bè lưu trú tại phòng phải báo với cán bộ KTX và được sự đồng ý mới được ở lại;

- Tư trang cá nhân tự quản lý, đề phòng cảnh giác với kẻ gian trà trộn vào phòng để trộm cắp tài sản;

- Cấm đánh bài dưới mọi hình thức; cấm mại dâm; ma túy;

-  Nghiêm cấm đưa vào phòng các chất gây cháy nổ; không mang động vật vào phòng;

Khi đi ngủ tắt đèn, khóa cửa cẩn thận, khi về hè phải gửi đồ tại kho của KTX, không được để bất cứ tư trang nào tại phòng;

Thực hiện bàn giao phòng ở cho KTX phục vụ công tác tuyển sinh.

ĐIỀU 4:

- Xây dựng phòng ở kiểu mẫu 4 tốt: Vệ sinh tốt - Đoàn kết tốt - Học tập tốt - Chấp hành nội quy tốt.

- Sinh viên ở KTX thực hiện tốt Nội quy KTX và Nội quy phòng ở này sẽ được tiếp tục ký hợp đồng ở. Cá nhân hoặc tập thể phòng nào vi phạm sẽ bị từ chối ký hợp đồng ở KTX và tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị Nhà trường xem xét kỷ luật.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

QUY ĐỊNH

Về nội dung vi phạm nội quy Ký túc xá và hình thức xử lý kỷ luật

(Ban hành theo Quyết định 1526 /QĐ-MĐC-KTX-SV ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất).

 

 STT

NỘI DUNG VI PHẠM

HÌNH THỨC  XỬ LÝ

GHI CHÚ

LẦN 1

LẦN 2

1

Ra vào Ký túc xá không xuất trình thẻ KTX.

Không được vào KTX.

 

Tùy trường hợp và đối tượng do cán bộ trực KTX quyết định.

2

Chế tạo, tàng trữ vũ khí, chất nổ, chất cháy, hóa chất độc hại; đốt pháo trong khu KTX.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật theo Quy chế HSSV.

 

Tùy theo mức độ tác hại, có thể giao cơ quan chức năng xử lý tiếp.

3

- Sản xuất, tàng trữ, mua bán và sử dụng ma túy.

- Dẫn dắt, môi giới chứa chấp gái mại dâm.

Xử lý buộc thôi học theo quy chế HSSV.

 

Giao cơ quan chức năng  xử lý tiếp.

4

Uống rượu bia trong khu vực KTX: Uống rượu bia ở nơi khác trở về KTX trong trạng thái say xỉn; có hành vi lời nói không chuẩn mực.

Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

-  Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

Tùy theo mức độ sai trái của hành vi, có thể xử lý kỷ luật mức buộc thôi học theo Quy chế HSSV.

5

Xuất bản, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, tài liệu bị nhà nước cấm.

- Chứa chấp, che dấu hàng cấm (theo quy định của pháp luật).

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

-  Xử lý kỷ luật theo Quy chế HSSV.

 

Tùy theo mức độ tác hại, có thể giao cơ quan chức năng xử lý tiếp.

6

Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn áp phích trái pháp luật.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức đình chỉ học tập 01 năm theo Quy chế HSSV.

 

 

Tùy theo mức độ nghiêm trọng; xử lý kỷ luật theo Quy chế HSSV; giao cho cơ quan chức năng giải quyết tiếp.

7

Nấu ăn trong phòng, tàng trữ, sử dụng các loại dụng cụ đun nấu trong KTX.

 Nhắc nhở, tịch thu tang vật.

Tịch thu tang vật; chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

 

8

Đánh bài trong giờ tự học.

Xử lý  kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, yêu cầu ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật  mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

 

9

Tổ chức (hoặc tham gia)  các hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

 

Tùy theo mức độ sai trái của hành vi, có thể xử lý kỷ luật  mức buộc thôi học theo Quy chế HSSV; giao cơ quan chức năng xử lý tiếp.

10

Cho người chưa được đăng ký lưu trú ở trong phòng của KTX hoặc khách đến chơi quá 23h.

- Buộc người chưa đăng ký (hoặc khách) ra khỏi KTX, nếu là sinh viên thì xử lý kỷ luật  mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Buộc chấm dứt hợp đồng ở KTX đối với cá nhân cho người vào ở và các cá nhân khác trong phòng có hành vi chứa chấp bao che.

 

- Nếu người chưa đăng ký có hành vi chống đối hoặc nghi ngờ là tội phạm, giao cho cơ quan chức năng xử lý tiếp.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV (nếu là sinh viên của trường).

 

11

Đưa phần tử xấu vào KTX gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực KTX.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

 

Tùy theo mức độ,  có thể xử lý kỷ luật mức buộc thôi học theo quy chế HSSV.

12

 Chứa chấp kẻ gian phạm tội.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

 

 Giao cho cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết.

13

Đánh nhau trong KTX.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý  kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

 

 

Trường hợp đánh nhau gây thương tích, tùy theo mức độ, có thể xử lý kỷ luật đến mức buộc thôi học theo Quy chế HSSV và giao cơ quan chức năng xử lý tiếp.

14

Làm hư hỏng cơ sở vật chất của KTX.

- Bồi thường thiệt hại.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Bồi thường thiệt hại; phạt tiền tương đương hai lần giá trị của tài sản bị thiệt hại; không ký hợp đồng ở KTX  kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

- Trường hợp vi phạm mang tính phá hoại, tùy theo mức độ thiệt hại, ngoài việc phải bồi thường, người vi phạm còn  bị chấm dứt hợp đồng ở KTX và  buộc ra khỏi KTX.

-  Xử lý kỷ luật theo Quy chế HSSV và giao cơ quan chức năng xử lý tiếp.

15

Di chuyển trang thiết bị, làm thay đổi thiết kế trong phòng.

- Buộc phục hồi nguyên trạng.

 

- Buộc phục hồi nguyên trạng; không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

-  Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

16

Làm tắc nghẽn bồn cầu; làm hỏng hệ thống thoát nước; làm chập cháy điện trong phòng ở.

- Buộc phục hồi nguyên trạng; chịu hoàn toàn chi phí khắc phục sửa chữa.

- Buộc phục hồi nguyên trạng; chịu hoàn toàn chi phí khắc phục sửa chữa; không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật  mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

17

 Nuôi gia súc, gia cầm, động vật trong phòng.

Nhắc nhở, yêu cầu mang ra ngoài.

- Tịch thu tang vật; không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX;

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

18

- Mở nhạc to, nói chuyện to, la hét, gây ồn ào làm mất trật tự khu KTX.

- Đùa nghịch thiếu văn hóa ảnh hưởng đến môi trường văn hóa.

- Ngồi lên ban công, lan can đu bám gây nguy hiểm.

 Nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt ngay.

- Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

 

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX;

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

19

Chậm nộp lệ phí KTX

( sau 30 ngày).

Nhắc nhở  yêu cầu thực hiện nghĩa vụ.

- Buộc thực hiện nghĩa vụ; không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX; truy thu số tiền đã ở.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

20

- Xả rác không đúng nơi quy định, ăn ở luộm thuộm, mất vệ sinh, treo rèm, gắn thêm trang thiết bị, đục lỗ, viết vẽ, dán quảng cáo,… làm xấu phòng, hành lang, khuôn viên KTX.

- Đốt rác, giấy trong KTX.

- Đổ nước ra hành lang, ban công.

Nhắc nhở, yêu cầu làm vệ sinh, phục hồi nguyên trạng.

- Yêu cầu làm vệ sinh, phục hồi nguyên trạng; không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

21

  Ra vào KTX sau 23h;  leo trèo hàng rào, ban công, cột điện, cây và những nơi nguy hiểm.

- Lập biên bản, không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo  theo Quy chế HSSV.

 

22

Mang xe đạp, xe máy vào khu KTX.

Nhắc nhở, yêu cầu gửi đúng nơi quy định.

- Yêu cầu gửi đúng nơi quy định.

- Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật  mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

23

 Hành vi vô lễ, thách đố đe dọa đến cán bộ viên chức của Nhà trường đang thực hiện nhiệm vụ.

- Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

Tùy theo mức độ vi phạm chuyển cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết.

24

Tự ý thay đổi chỗ ở.

 - Nhắc nhở, yêu cầu về đúng phòng đã được bố trí.

- Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

 

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

25

Chuyển ra ngoại trú ở không báo cho cán bộ quản lý KTX.

 - Bị nhắc nhở và vẫn phải đóng tiền điện nước hàng tháng.

- Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

 

- Trường hợp vi phạm lần 3: Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

26

Cư trú trái phép trong KTX hoặc ở không đúng theo hợp đồng với KTX.

- Buộc ra khỏi KTX (nếu không phải là sinh viên đang ở KTX).

- Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau; Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV( nếu là sinh viên đang ở KTX).

 

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

- Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV (nếu là sinh viên đang ở KTX).

- Đề nghị Nhà trường xử lý kỷ luật theo Quy chế HSSV (nếu là sinh viên của trường).

- Giao cho cơ quan chức năng xử lý (Nếu không phải là sinh viên của trường).

27

Trộm cắp tài sản, chứa chấp tài sản do trộm cắp mà có.

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX.

- Xử lý kỷ luật theo Quy chế HSSV.

 

 

Tùy theo mức độ vi phạm và đối tượng, giao cho cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết.

28

Đá bóng trong sân KTX, chơi bóng ở hành lang ban công, chơi bóng trong giờ tự học (sau 19h).

 - Nhắc nhở, yêu cầu giải tán.

-   Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Xử lý thu bóng. - Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

 

 

29

Đưa người khác giới vào ngủ tại phòng KTX. 

- Chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

-   Xử lý kỷ luật mức cảnh cáo theo Quy chế HSSV.

 

- Nếu người khác giới là sinh viên của trường thì xử lý theo Quy chế HSSV.

- Nếu  là người ngoài thì giao cho cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết.

30

Tự ý lắp đặt truyền hình cáp, internet, điện thoại cố định…..

- Nhắc nhở,  yêu cầu tự cắt hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ và tháo dỡ các thiết bị.

- Không ký hợp đồng ở KTX kỳ sau.

- Yêu cầu tháo dỡ các thiết bị và khôi phục lại hiện trạng; chấm dứt hợp đồng ở KTX, buộc ra khỏi KTX.

-  Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV.

 

 

31

Nợ tiền lệ phí KTX, tiền điện nước trước khi chuyển ra ngoại trú.

- Nhắc nhở yêu cầu thực hiện nghĩa vụ.

- Đề nghị Nhà trường cấm thi.

- Xử lý kỷ luật mức khiển trách theo Quy chế HSSV

-Trường hợp không thực hiện sẽ không ký giấy thanh toán khi ra trường.

-Xử lý kỷ luật  theo Quy chế HSSV.

Ghi chú:

* Các lần vi phạm  đều được lập biên bản và vào sổ theo dõi, được tính theo từng học kỳ. Cuối kỳ trung tâm hỗ trợ sinh viên sẽ tổng hợp số lần sinh viên vi phạm và làm báo cáo gửi Nhà trường để xét điểm rèn luyện, thi đua, khen thưởng…

* Đối với lưu học sinh nước ngoài, khi vi phạm Nội quy KTX  và Quy định này, tùy theo mức độ, Nhà trường sẽ có công văn gửi Đại sứ quán nước sở tại

 

Tải về tại đây
  • Trực Ban (24/24)

    Ký túc xá D1: 024.32191092
    Ký túc xá D2: 024.37520785
    Ký túc xá D3: 024.37420249