​Chức năng Đăng ký online đang được bảo trì
Khu A
Nhà D1
Phòng 501A
(4/8)
Phòng 501B
(5/9)
Phòng 502A
(4/8)
Phòng 502B
(5/9)
Phòng 503A
(4/8)
Phòng 503B
(5/9)
Phòng 504A
(4/8)
Phòng 504B
(10/9)
Phòng 505A
(5/8)
Phòng 505B
(6/9)
Phòng 401A
(7/8)
Phòng 401B
(9/9)
Phòng 402A
(4/8)
Phòng 402B
(9/9)
Phòng 403A
(5/8)
Phòng 403B
(6/9)
Phòng 404A
(6/8)
Phòng 404B
(9/9)
Phòng 405A
(6/8)
Phòng 405B
(9/9)
Phòng 301A
(5/8)
Phòng 301B
(9/9)
Phòng 302A
(4/8)
Phòng 302B
(9/9)
Phòng 303A
(8/8)
Phòng 303B
(9/9)
Phòng 304A
(6/8)
Phòng 304B
(6/9)
Phòng 305A
(6/8)
Phòng 305B
(9/9)
Phòng 201A
(8/8)
Phòng 201B
(9/9)
Phòng 202A
(7/8)
Phòng 202B
(9/9)
Phòng 203A
(7/8)
Phòng 203B
(9/9)
Phòng 204A
(8/8)
Phòng 204B
(9/9)
Phòng 205A
(6/8)
Phòng 205B
(9/9)
Phòng 101A
(8/8)
Phòng 101B
(5/9)
Phòng 102A
(6/8)
Phòng 103A
(6/8)
Phòng 103B
(6/9)
Phòng 104A
(5/8)
Phòng 104B
(9/9)
Phòng 105A
(5/8)
Phòng 105B
(9/9)
Khu A
Nhà D2
Phòng 506A
(11/8)
Phòng 506B
(7/9)
Phòng 507A
(7/8)
Phòng 507B
(9/9)
Phòng 508A
(5/8)
Phòng 508B
(6/9)
Phòng 509A
(8/9)
Phòng 509B
(7/9)
Phòng 510A
(6/9)
Phòng 510B
(6/9)
Phòng 511A
(6/9)
Phòng 511B
(6/9)
Phòng 512A
(8/9)
Phòng 512B
(5/9)
Phòng 513A
(5/9)
Phòng 513B
(5/9)
Phòng 406A
(5/8)
Phòng 406B
(5/9)
Phòng 407A
(6/8)
Phòng 407B
(8/9)
Phòng 408A
(6/8)
Phòng 408B
(6/9)
Phòng 409A
(6/9)
Phòng 409B
(6/9)
Phòng 410A
(8/9)
Phòng 410B
(6/9)
Phòng 411A
(7/9)
Phòng 411B
(8/9)
Phòng 412A
(8/9)
Phòng 412B
(8/9)
Phòng 413A
(7/9)
Phòng 413B
(8/9)
Phòng 306A
(7/8)
Phòng 306B
(9/9)
Phòng 307A
(7/8)
Phòng 307B
(6/9)
Phòng 308A
(5/8)
Phòng 310A
(8/9)
Phòng 310B
(7/9)
Phòng 311A
(7/9)
Phòng 311B
(6/9)
Phòng 312A
(6/9)
Phòng 312B
(8/9)
Phòng 313A
(6/9)
Phòng 313B
(8/9)
Phòng 206A
(8/8)
Phòng 206B
(7/9)
Phòng 207A
(6/8)
Phòng 207B
(7/9)
Phòng 208A
(6/8)
Phòng 208B
(6/9)
Phòng 209B
(8/9)
Phòng 210A
(7/9)
Phòng 210B
(6/9)
Phòng 211A
(9/9)
Phòng 211B
(8/9)
Phòng 212A
(7/9)
Phòng 212B
(6/9)
Phòng 213A
(8/9)
Phòng 213B
(7/9)
Phòng 106A
(8/8)
Phòng 106B
(7/9)
Phòng 107A
(4/8)
Phòng 107B
(9/9)
Phòng 108A
(4/8)
Phòng 108B
(5/9)
Phòng 112A
(6/9)
Phòng 112B
(6/9)
Phòng 113A
(6/9)
Phòng 113B
(5/9)
Khu B
Nhà D3
Phòng 901
(2/2)
Phòng 902
(4/4)
Phòng 903
(4/4)
Phòng 904
(3/3)
Phòng 905
(4/4)
Phòng 906
(4/4)
Phòng 907
(4/4)
Phòng 908
(4/4)
Phòng 801
(4/4)
Phòng 802
(4/4)
Phòng 803
(3/3)
Phòng 804
(4/4)
Phòng 805
(4/4)
Phòng 806
(3/3)
Phòng 807
(3/3)
Phòng 808
(4/4)
Phòng 701
(4/4)
Phòng 702
(5/5)
Phòng 703
(4/4)
Phòng 704
(5/4)
Phòng 705
(2/2)
Phòng 706
(4/4)
Phòng 707
(5/5)
Phòng 708
(4/4)
Phòng 601
(2/2)
Phòng 602
(5/5)
Phòng 603
(4/4)
Phòng 604
(5/5)
Phòng 605
(4/4)
Phòng 606
(4/4)
Phòng 607
(4/4)
Phòng 608
(5/5)
Phòng 501
(5/5)
Phòng 502
(4/4)
Phòng 503
(4/4)
Phòng 504
(5/5)
Phòng 505
(4/4)
Phòng 506
(4/4)
Phòng 507
(2/2)
Phòng 401
(11/10)
Phòng 402
(4/4)
Phòng 403
(6/6)
Phòng 405
(4/4)
Phòng 406
(4/4)
Phòng 407
(7/7)
Phòng 408
(4/4)
Phòng 301
(4/4)
Phòng 302
(5/5)
Phòng 303
(11/10)
Phòng 304
(4/4)
Phòng 305
(4/4)
Phòng 306
(4/4)
Phòng 307
(5/5)
Phòng 308
(4/4)
Phòng 201
(5/5)
Phòng 202
(5/5)
Phòng 203
(8/8)
Phòng 204
(5/5)
Phòng 205
(4/4)
Phòng 206
(4/4)
Phòng 207
(5/5)
Phòng 208
(4/4)